วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2557

เอกสารเทียบโอนนักศึกษาระดับ ปวส. รุ่นที่ 9

1.  ให้นักศึกษาจัดทำตามรายละเอียดที่กำหนดให้
2.  ให้นักศึกษาทำงานส่งเอกสารพร้อมสอบในวันเวลาที่กำหนดให้
3.  กำหนดให้สอบส่งและสอบในวันที่  2 กุมภาพันธ์  2557  เวลา 10.00-12.00
4.  หากนักศึกษาท่านใดไม่ส่งเอกสารจะไม่ได้ทำการสอบและไม่ได้รับผลการเรียน

รหัส 3203-2205 การบริหารงานเอกสาร
1. ความหมายและความสำคัญของการบริหาร และการบริหารงานเอกสาร
2. องค์ประกอบของการบริหารงานเอกสาร
3. ประโยชน์ของการบริหารงานเอกสาร
4. จุดมุ่งหมายของการบริหารงานเอกสาร
5. ระบบการบริหารงานเอกสาร
6. วัสดุและอุปกรณ์เพื่อการจัดเก็บเอกสาร

รหัส 3204-2009 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
      1.         ระบบ (System)
      2.         วงจรการวิเคราะห์ระบบงาน
      3.         ความสำคัญของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
      4.         ขั้นตอนและวิธีการในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
      5.         วิธีการรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
      6.         หลักการเขียนผังงานระบบ
      7.         เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
      8.         การเริ่มต้นโครงการและการศึกษาเบื้องต้น
      9.         การประมวลผล
110.       การสร้างโมเดลความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล : ER - DIAGRAM
111.       การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
112.        การติดตั้งระบบ
113.        การพัฒนาโปรแกรมและการบำรุงรักษา
114.       การจัดทำเอกสารประกอบทำงาน
115.       การศึกษาความเหมาะสมในการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานธุรกิจ

รหัส 3204-2307 การใช้โปรแกรมนำเสนอและสื่อประสมในงานธุรกิจ
1.บอกความหมายและความสำคัญของการนำเสนอข้อมูลในงานธุรกิจ
2.การนำเสนอข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบที่สำคัญ อะไรบ้าง
3.ยกตัวอย่างโปรแกรมที่สามารถใช้จัดทำสื่อนำเสนอได้ พร้อมอธิบายส่วนประกอบและขั้นตอนการใช้งานอย่างคร่าวๆ 
4.อธิบายถึงองค์ประกอบ,ข้อดีและข้อจำกัด ของระบบคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอน (CAI) 


วันพุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2556

เอกสารเทียบโอนนักศึกษาระดับ ปวส. รุ่นที่ 9

เอกสารเทียบโอนนักศึกษาระดับ ปวส. รุ่นที่ 9

1.  ให้นักศึกษาจัดทำตามรายละเอียดที่กำหนดให้
2.  ให้นักศึกษาทำงานส่งเอกสารพร้อมสอบในวันเวลาที่กำหนดให้
3.  กำหนดให้สอบส่งและสอบในวันที่  10 พฤศจิกายน  2556  เวลา 10.00-12.00
4.  หากนักศึกษาท่านใดไม่ส่งเอกสารจะไม่ได้ทำการสอบ

รหัส 3204-2012 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- ความรู้เบื้องตันเกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศ
- แนวคิดเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
- ระบบสารสนเทสกับองค์กรธุรกิจ
- โครงสร้างการบริหารสารสนเทศในองค์กรธุรกิจ
- ระดับการใช้สารสนเทศในองค์กรธุรกิจ
- ระบบสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ
- ปัญญาประดิษฐ์และระบบผู้เชี่ยวชาญ

รหัส 3204-2306 การใช้โปรแกรมเพื่องานคำนวณ
- เริ่มต้นทำงานกับตารางข้อมูล
- เข้าใจการทำงานกับ Workbook และ Worksheet
- การตกแต่ง Worksheet
- การใช้สูตรคำนวณ
- การใช้ฟังก์ชั่นการคำนวณ
- การสร้างและตกแต่งกราฟ
- การพิมพ์ตารางงาน
- การบริหารข้อมูลที่มีปริมาณมาก
- การใช้แมโคร